สายเอ็น Sea Line

สายเอ็น Sea Line
Hunter
สายเอ็น Sea Line เป็นสายโมโน ราคาประหยัด ใช้ทำสายช็อคลีด หรือใช้เป็นสาย Hand Line สำหรับตกทะเล มีความนุ่มเป็นพิเศษ ไม่แข็งกระด้าง มีขนาดแรงดึง 30-197 ปอนด์
ขนาดความยาว 40 เมตร/ขด มัดละ 10 ขด/ห่อ

60 บาท
+ - ( in stock )